دانشجويان و دستياران

رديف

اسامي دستياران

رديف

اسامي دستياران

1

آقای دکتر عباس اسدی

24

آقای دکتر مهرداد شایسته

2

آقای دکتر امیر حسین فدائیان

25

خانم دکتر روی نارنجی ثانی

3

آقای دکتر محمدرضا چهکندی

26

آقای دکتر علی صمدزاده

4

خانم دکتر ریحانه تکلو ابدالی

27

خانم دکتر ساره سجادی

5

خانم دکتر مریم مسینائی

28

خانم سوسن رضایی پژند

6

خانم دکتر فرنازاعتمادرضایی

29

خانم دکتر فاطمه طاهری

7

خانم دکترندا راستگو

30

 آقای دکتر احمد عربی

8

آقای دکترمحمد علی یعقوبی

31

آقای دکتر سعید دولت شاهی

9

آقای دکترمحسن صدیق

32

آقای دکتر محمودرضا مهاجر

10

اقای دکتر مسعود ابریشمی

33

آقای دکتر سعید کرداری

11

آقای دکترمحمودآرام

34

آقای دکتر مهدی یعقوبی

12

خانم دکتر غزال جواد موسوی

35

       خانم دکتر لادن تکلو

13

آقای دکترمحمدرضاریاحی

36

خانم دکتر سیده فاطمه سیدی

14

خانم دکترفاطمه برازنده

37

آقای دکترهادی توحیدی

15

آقای دکتر عبدالرضا فقیه نصیری

38

خانم دکتر سمیه فرخ نزاد

16

آقای دکتر مسلم سلطانی

39

آقای دکتر خسرو مروجی فر

17

خانم دکتر بهاره بصیری

40

خانم دکتر سارا جلالی

18

آقای دکتر عباس نصرتی

41

خانم دکتر معصومه حسن زاده

19

آقای دکتر علی اوسط لطفی

42

آقای دکتر علیرضا صمدی

20

آقای دکتر مصطفی کمندی

43

آقای دکتر حمیدرضا ریحانی

21

آقای امیرداودآبادی

44

خانم دکتر تکتم کاملیان

22

خانم دکتر زهرا دلیرثانی

45

خانم دکتر معصومه حسین زاده

23

خانم دکتر زهراجاویدعربشاهی

46

خانم دکتر طیبه اسدی