اولویت های پژوهشی گروه داخلي

 

اولویت های پژوهشی گروه داخلي :

 

1.     سندرم متابولیک ، هیپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی و دیابت

2.     آرتریت روماتوئید، لوپوس سیستمیک

3.     نفروپاتی دیابتی ، بیماریهای مزمن کلیه، پرفشاری خون ،

4.     هپاتیت ها، اولسرهای پپتیک با توجه بیشتر به سمت هلیکو باکتر پیلوری، بدخیمی های سیستم گوارش

5.     توبرکولوز ریه،بیماریهای انسدادی ریه، بد خیمی های ریه

6.     لنفوم ، بدخیمی های سیستم گوارش  و ریه، آنمی ها

     7.اعتیاد و عوارض آن و مشکلات در مسیر ترک اعتیاد،خودکشی ها و مسمومیتهای داروئی