آزمون بورد دستياران تخصصي داخلي در شهريور ماه 96 برگزار مي گردد. دستياران واجد شرايط جهت ثبت نام پيگيري كنند

آزمون ارتقاء دستياري در 15 تيرماه 96  برگزار شد. پس از رسيدگي به اعتراضات دستياران قبول شده جهت ارتقاء يا پره بورد معرفي شدند