رئیس بخش

 

دکتر داود عطاران

رئیس بخش داخلی بیمارستان قائم (عج)

شماره تماس :38014724

پست الکترونیک :