برنامه هفتگی بخش روماتولوژی

ایام هفته

 

برنامه هفتگی بخش روماتولوژی

آقای دکتر هاتف

شنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بیماران بستری

11-9

دفتر مجله دانشکده پزشکی

13-11

(هفته درمیان )

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

انجام امور اداری با توجه به پست مدیریت گروه10-9

جلسه مشترک روماتولوژی

13-10

دوشنبه

 

جلسه رادیولوژی

10-8

گراند راند

13-10

سه شنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

درمانگاه

13-9

چهارشنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بیماران بستری در بخش30/10-9

کمیسیون کنترل نسخ سازمان نظام پزشکی

13-30/10

(هفته درمیان )

پنجشبه

کمیسیون پزشکی دانشکده پزشکی

10-8

انجام امور اداری با توجه به پست مدیریت گروه

13-10

ایام هفته

 

برنامه هفتگی بخش روماتولوژی

خانم دکتر شریعتی

شنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

درمانگاه

12-9

یکشنبه

گزارش صبحگاهی

9-8

ویزیت بخش وراند

10-9

جلسه مشترک روماتولوژی

13-10

دوشنبه

 

جلسه رادیولوژی

10-8

گراند راند هفتگی

13-10

سه شنبه

 

گزارش صبحگاهی

9-8

کارپژوهشی

13-10

چهارشنبه

 

گزارش صبحگاهی

9-8

راند با دانشجویان

11-9

ویزیت بیماران بستری در بخش

13-11

پنجشبه

 

شرکت در برنامه ژورنال کلاب دستیاران داخلی

9-8

کارپژوهشی وتزهای دانشجویان

13-9

ایام هفته

 

برنامه هفتگی بخش روماتولوژی

آقای دکتر جوکار

شنبه

نظارت بر امور بخش از نظربستری بیماران در شب گذشته

8-30/7

گزارش صبحگاهی

9-8

کار پژوهشی – مطالعات مقاله

10-9

شرکت در مرکز مهارتهای بالینی وآموزش استاژرهای بخش روماتولوژی وبالینی در مرکز مهارتهای بالینی

11-10

همکاری ونظارت بر اعمال دستیار فوق تخصص روماتولوژی وآموزش در امر مشاوره روماتولوژی

13-11

یکشنبه

نظارت بر امور بخش از نظربستری بیماران در شب گذشته

8-30/7

گزارش صبحگاهی

9-8

راند با استاژرها

10-9

جلسه مشترک روماتولوژی در بیمارستان

13-10

 

دوشنبه

نظارت بر امور بخش از نظربستری بیماران در شب گذشته

8-30/7

جلسه مشترک رادیولوژی ورویت رادیوگرافی بیماران جالب ونادر

10-8

گراند راند

12-10

کارپژوهشی

13-12

سه شنبه

نظارت بر امور بخش از نظربستری بیماران در شب گذشته

8-30/7

کارپژوهشی

9-8

راند با استاژرها – آموزش استاژرها

30-11-9

مشاوره وهمکاری با دستیار فوق تخصص روماتولوژی – انجام تزریقات – مشاوره

13-30/11

چهارشنبه

نظارت بر امور بخش از نظربستری بیماران در شب گذشته

8-30/7