آموزش

 

 

فعاليت هاي آموزشي گروه داخلی :

 

1- گزارش صبحگاهي ( Morning report):

 

  When : روزهاي شنبه ( ساعت 9 – 8 ) يكشنبه ( 5/8 – 8 ) سه شنبه ( 9 – 8 ) چهارشنبه ( 5/8 – 8 ) د رمركز امام رضا ( ع )وروزهاي شنبه ( ساعت 9 – 8 ) يكشنبه ( 5/8 – 8 ) سه شنبه ( 9 – 8 ) چهارشنبه ( 5/8 – 8 ) د رمركز قائم

Where  : در سالن كنفرانس هاي دومركز امام رضا ( ع ) وقائم (عج )

Who : معرفي بيمار توسط كارورزان و بحث با رزيدنت هاي سال هاي مختلف ودستياران فوق تخصصي وتكميل با استاف مربوطه

Whom : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي و فوق تخصصي

What  : معرفي بيماران بستري شده در روز قبل و طرح تشخيصي افتراقي هاي مناسب وبحث  در مورد بيماران ونحوه برخورد صحيح واقدامات لازم جهت رسدن به تشخيص

 

2-راند روزانه( Daily round (:

 

When  : هر روز از ساعت 10 تا 30/11 صبح

Where : دربخش هاي داخلي 1و 2 و 3 و ريه در بيمارتسان قائم و بخش هاي ريه ، گوارش، خون ، هماتولوژي ، روماتولوژي ، غدد ، نفرولوژي ومسمومين در مركز امام رضا ( ع )

Who : استاف و دستياران فوق تخصصي

Whom : دستيار ، كار آموز ، كارورز

What : معرفي وشرح و بحث پيرامون بيمار ونحوه برخورد صحيح و اقدامات لازم تشخيصي ودرماني

 

3-راند رزيدنت ( Resident Round) :

When  : هر روز از ساعت 5/7 تا 8

Where : دربخش هاي داخلي

Who : دستياران

Whom : كار آموزان – كارورزان

What : ويزيت بيماران وبحث مختصر باطرح تشخيص هاي افتراقي واقدامات لازم جهت رسيدن به تشخيص

 

4-راند عمومي  (Grand Round)

 

When : در روزهاي تعيين شده توسط گروههاي مختلف خون ، گوارش ، ريه ، نفرولوژي ، غدد

Where : دربخش هاي مختلف داخلي در 2 مركز قائم وامام رضا ( ع )

Who  :استادان ، رزيدنت هاي فوق تخصصي

Whom  : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

What : معرفي بيماران بستري در طول هفته وطرح تشخيص افتراقي هاي مناسب ونحوه برخورد صحيح واقدامات تشخيصي ودرماني مناسب

 

5-ژورنال كلاب ( Journal club)

 

When : پنجشنبه ها از ساعت  8- 9

Where  :سالن كنفرانس بيمارستان امام رضا وقائم

Who : اساتيد ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

Whom : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

What : آخرين مقالات مروري وجديد ( original ) وهمراه با آمار وروش تحقيق

 

 

6-گزارش مورد ( Case report)

 

 When:روزهاي سه شنبه از ساعت 5/8 تا 9 صبح در مركز قائم ( عج )و چهارشنبه  يك هفته درميان 5/8 تا 9 در مركز امام رضا ( ع )

Where : سالن كنفرانس بيمارستان امام رضا (ع ) و قائم ( عج )

Who : دستياران تخصصي وفوق تخصصي واستادان 

Whom : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

What : معرفي وشرح يكي از بيماران بستري دربخش با تشخيص اثبات شده وبحث پيرامون بيماري ها واقدامات تشخيصي ودرماني انجام شده ونحو رسيدن به تشخيص

 

 

 

1-    Management Conference

 

When : چهارشنبه از 5/8 تا 9 صبح درمركز قائم وچهارشنبه يك هفته درميان درمركز امام رضا از 5/8 تا 9 صبح

Where  :سالن كنفرانس بيمارستان امام رضا وقائم

Who : اساتيد

Whom : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

What : معرفي وطرح قدم به قدم اقدامات تشخيصي ودرماني با مشاركت فعال فراگيران

 

2-     كنفرانس مرگ ومير ( Mortality Conference )

 

When  : آخرين پنجشنبه های هر ماه از ساعت 9 – 8

Where : سالن كنفرانس هاي مركز قائم وامام رضا (ع )

Who : استادان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

Whom : كاروزان  ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

What : معرفي يكي از موارد فوت شذه در طول ماه گذشته وشرح وبررسي وریشه یابی علل آن

 

9- كلاس تئوري اساتيدویژه دستیاران :

 

When  : 12- 13  شنبه ها

Where : سالن كنفرانس

Who : يكي از استادان

Whom : دستياران تخصصي

What : تعريف ، سبب شناسي ، اپيدميولوژي وعلايم باليني وروش هاي تشخيصي يكي ازبيماريهاي مهم ويا طرح بحث های بالینی ضروری

 

10- كلاس تئوري دستيار فوق تخصصي :

 

When  : 12- 13 روز هاي سه شنبه

Where  : سالن كنفرانس

Who : دستياران فوق تخصصي

Whom : كارورزان ودستياران تخصصي

What : تعريف ، سبب شناسي ، اپيدميولوژي علايم باليني روش هاي تشخيصي يكي از بيماريهاي مهم ويا طرح بحث های بالینی ضروری

 

11-                       كلاس تئوري رزيدنت :

 

 When  :ساعت 12- 13 روز هاي يكشنبه – دوشنبه – چهارشنبه

Where : سالن كنفرانس و يا يكي از كلاس هاي آموزشي

Who : دستياران

 Whom : كار آموزان  وكارورزان

What : تعريف ، طرز برخورد و علايم اصلي بيماري ها

12-                       كنفرانس هفتگي :

 

When  : پنجشنبه ها ساعت 10 – 12

Where   : سالن شهيد هاشمي نژاد بيمارستان امام رضا وسالن شهيد پندي بيمارستان قائم

Who : استادان رشته هاي مختلف از جمله داخلي

Whom  : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي رشته هاي مختلف از جمله داخلي

What : طرح وبحث كامل يكي از مباحث طب ازجمله داخلي

 

13-                       درمانگاههاي آموزشي :

 

When    : در روزها وساعت های تعيين شده براساس برنامه زمانبندي

Where   : درمانگاه هاي بيمارستان امام رضا (ع ) و قائم ( عج )

Who      : استادان

Whom   : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي وفوق تخصصي

What     : معاينه و ويزيت سرپائي بيماران وطرح تشخيص افتراقي ، روش هاي تشخيصي ودرماني مناسب واخذ شرح حال وانجام معاينه دقيق

 

 

 

 

 

 

14-                       كنفرانس هاي بازآموزي :

When  : در روزهاي تعيين شده توسط باز آموزي

Where : سالن ابن سينا ويا شهيد پندي

Who    :اعضاي هيئت علمي از جمله داخلي

Whom : دانش آموخته هاشامل پزشكان عمومي ومتخصصين داخلي

What   : طرح آخرين اطلاعات طب داخلي

 

15-                       مهارت هاي باليني :

 

When  : در روزهاي تقسيم  شده طبق زمان بندي قبلي

Where : مركز مهارت هاي باليني ( Skill lab ) بيمارستان قائم

Who    : استادان ومربيان

Whom : كار آموزان ، كارورزان ، دستياران تخصصي

What   : كسب مهارت هاي باليني بر روی مدل

 

 

16-                       كنفرانس  دانشجويي :

 

     When   :   5/11 – 12   هر روز بجز پنجشنبه

Where    :  کلاس درس بخش های مختلف

Who        : کار آموزان وکارورزان  

:What  یکی از مباحث شایع طب داخلی

Whom  :کار آموز –کارورز  -دستیار –استاد