طرح دوره اعضای هیئت علمی بیمارستان قائم (عج)

طرح دوره کارآموزان ريه
طرح دوره كارآموزان گروه هماتولوژي
طرح دوره كارآموزان گروه روماتولوژي
طرح دوره كارآموزان گروه نفرولوژي
طرح دوره كارآموزان گروه گوارش
 
طرح دوره کارورزی گروه ریه
طرح دوره کارورزی گروه غدد
طرح دوره کارورزی گروه روماتولوژی
 
طرح دوره دستیاری گروه ریه
طرح دوره دستیاری گروه غدد
طرح دوره دستیاری گروه هماتولوژی
طرح دوره دستیاری گروه روماتولوژی
طرح دوره دستیاری گروه نفرولوژی
طرح دوره دستیاری گروه گوارش