رسالت و اهداف آموزشی گروه داخلی (ویژه کار آموزان )

رسالت و اهداف آموزشی گروه داخلی (ویژه کار آموزان ):

هدف کلی :آشنایی کار آموز با محیط بخش داخلی ،شرح وظایف،نحوه صحیح ارتباط با بیماران ،پرسنل پزشکی ،همراهیان بیمار با رعایت اخلاق پزشکی و آشنایی اولیه با بیماری های شایع داخلی، روش رویکرد بیماران سر پایی و بستری .

اهداف ویژه :

1-آشنایی با محیط بخش داخلی و پرسنل پرستاری و آموزشی( مدیر گروه ،اعضای هیئت علمی ،دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و کارورزان )

2-آشنایی با شرح وظایف کار آموزپزشکی

3-آشنایی با نحوه ارتباط و برخورد صحیح مطابق موازین اخلاق پزشکی و شرح حال براساس کتب مرجع

4-توسعه قابلیت جمع بندی یافته های جمع آوری شده در شرح حال و یافته های فیزیکی و پاراکلینیک (لیست مشکلات بیمار )

5-توانایی ارائه راهکارهای مناسب براساس فهرست مشکلات فوق جهت رسیدن به تشخیص های افتراقی

6- آشنایی با آزمایشات و تفسیر آزمایشهای رایج در بخش داخلی

7-آشنایی بامقدمات درمان بیماری های رایج

8- توانایی دریافت اطلاعات و ثبت آنها براساس اصول علمی در اولین پذیرش بیمار ،یادداشت های روزانه و هنگام ترخیص یافوت ،هنگام ورود کارآموز به بخش و پایان دوره

9-آشنایی  عملی با علایم و نشانه های بیماری های شایع داخلی

10-آشنایی با مقدمات پژوهش های بالینی

11-کار آموز در پایان دوره کار آموزی بالینی بایستی قادر به اخذ شرح حال کامل و معاینه فیزیکی  هدفمندباشد .

رسالت و اهداف آموزشی گروه داخلی (ویژه کار ورزان ) :

مقدمه :تدوین اهداف گروه آموزشی داخلی جهت انجام ارزشیابی درونی و تدوین وضعت مطلوب الزمی است

هدف کلی :تربیت نیروی انسانی کار امد به نحوی که پس از فارغ التحصیلی در حوزه های بهداشتی و درمانی و آموزشی و پژوهشی قادر به مرتفع نمودن نیاز های جامعه در حد پزشکی عمومی می باشد .

الف) اهداف آموزشی :

هدف کلی :کار ورز بخش داخلی در انتهای دوره آموزشی خود باید نحوه رویکرد یا برخورد مناسب علمی با بیماران سر پایی در درمانگاههای داخلی و بیماران بستری در بخش های عمومی و اورژانس داخلی را بیاموزد .

اهداف جزئی :

1-  کارورز بخش داخلی در پایان دوره آموزشی خود  باید قادر باشد پس از اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق و تهیه problem List  تشخیص افتراقی های مناسب را مطرح و برنامه (plans)  تشخیصی لازم را بر اساس مراجع معتبر  طراحی نماید .

2-  کار ورز بخش داخلی باید در پایان دوره آموزشی خود در بخش  قادر به انجام اقدامات عملی تشخیصی و درمانی از قبیل LP  ، خونگیری شریانی ، یونکسیون مایعات پلور ، مفصل ، آسیت ، گذاشتن لوله تراشه ، سوند معده و .... باشد .

3-  کارورز بخش داخلی باید در پایان دوره آموزشی خود در بخش داخلی قادر به تفسیر تست های آزمایشگاهی و رادیولوژی رایج در بخش داخلی از قبیل CBC، بیوشیمی ، کامل ادرار ، آنالیز مایعات بدن (پلور ،آسیت ، مفصل ،مایع نخاع ) تفسیر ABG،ECG،خواندن CXR و ...باشد .

4-    کارورز در پایان دوره آموزشی داخلی خود باید قادر به نوشتن صحیح خلاصه پرونده ،

(OFF  Service Note   On Service  Note )طبق الگوهای موجود در مراجع معتبر علمی باشد .

5-کارورز در پایان آموزش داخلی خود باید آشنایی کافی با داروهای رایج مصرفی در بیماری های شایع و اورژانس داخلی را داشته و مسمومیت های دارویی شایع را بشناسد و به موارد مصرف ،منع مصرف،عوارض و تداخلات دارویی و ... آنها آگاه باشد .

6- کارورز در پایان دوره داخلی خود باید آشنایی کامل با سیستم ارجاع بیماران داشته باشد تا بتواند در موعد مناسب بیماران را جهت اقدامات تشخیصی درمانی مورد نیاز به سطوح بالاتر ارجاع دهد .

رسالت و اهداف آموزشی گروه داخلی (ویژه دستیاران ):

اهداف کلی :

آموزش تئوری و عملی در جهت تکمیل مهارت های کسب شده در دوره 4 ساله ،دستیار بتواند برنامه تشخیصی و درمانی کلیه بیماران طب داخلی ،اعم از اورژانس ،بستری ،سرپایی و بخصوص بیماری های رایج کشور را با در نظر گرفتن اصول اخلاق حرفه پزشکی منطبق بر مقررات جاری کشور طراحی ،ارائه و اجرا نمایدو علاوه بر آن مهارت های کافی در امر پژوهش را کسب نماید ،بطوریکه فارغ التحصیل این رشته قادر باشد در اجرای برنامه های کشوری وزارت متبوع نقش موثری در سیستم سلامت کشور ایفاءنماید .

اهداف جزئی :

1-      کسب مهارت های لازم در گرفتن شرح حال – معاینه فیزیکی – نگارش پرونده ،سیر بیماری و تهیه خلاصه  پرونده

2-      در خواست آزمایشات پارا کلینیک و تصویر برداری ها با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و منطقه  ای

3-      کسب مهارت های لازم در انجام اقدامات تشخیصی در حیطه بیماری های داخلی

4-      کسب مهارت های لازم در مراقبت از بیماران مختلف داخلی

5-   کسب مهارت های لازم در مراقبت و درمان بیماران سرپایی که در اکثر رشته های تخصصی داخلی عمده بیماران را شامل میشود .

6-      نگارش نسخه با روش منطقی و علمی

7-   فراگیری نحوه صحیح استفاده از منابع پزشکی داخلی و خارجی در رشته های تخصصی داخلی و استفاده مناسب از اینترنت و فن آوری اطلاعات

8-      همکاری ثمر بخش در ایجاد و سازماندهی گروههای بهداشتی درمانی

9-   آشنایی با ابعاد مختلف فعالیت ها بعنوان متخصص داخلی از جمله فرهنگ جامعه و مردم شناسی ،مسائل اجتماعی اقتصادی ،اخلاق پزشکی ،اعتقادات فردی ،احترام به بیمار ،همراهیان بیمار و همکاران گروه پزشکی – و اطلاع از مسائل پزشکی قانونی

10 -شرکت فعال در آموزش کارورزان وکارآموزان بخش داخلی

11-فراگیری مهارت های لازم در ارجاع به موقع بیماران به همکاران ومراکز فوق تخصصی