برنامه آموزشي دانشجويان و دستياران گروه نفرولوژي

برنامه آموزشي دانشجويان و دستياران گروه نفرولوژي 

ايام هفته

مورنينگ ريپورت

9 – 8

راند بخش داخلي 2 توسط دستيار وفلو

45/ 9  -  9

راند بخش داخلي 2 توسط اساتيد

11 – 45/9

راند استاژر

45/10 -  45/9

درمانگاه

11 – 9

شنبه

دكتر مجاهدي

دستيار وفلو بخش

هيئت علمي

دكتر حكمت

دكتر حكمت

دکتر حامی ( پیوند)

يكشنبه

دكتر حكمت

دستيار وفلو بخش

هيئت علمي

دكتر حامي

دكتر مجاهدي

دوشنبه

دكتر حامي

دستيار وفلو بخش

هيئت علمي

دكتر مجاهدي

----------

سه شنبه

جلسه مشترك دو مركز

دستيار وفلو بخش

هيئت علمي

دكتر حسن زماني

-----------

چهارشنبه

دكتر حامي

دستيار وفلو بخش

هيئت علمي

دكتر حامي

دكتر حامي

پنجشنبه

دكتر حسن زماني

دستيار وفلو بخش

هيئت علمي

دكتر حسن زماني

دكتر حسن زماني