برنامه آموزشی اساتید بخش گوارش

برنامه آموزش اساتید بخش گوارش

تاریخ

 

آموزش استاژرها

راند آموزشی

15/7/89-1/7/89

 

آقای دکتر مظفری- خانم دکتر گنجی

آقای دکتر بهاری- آقای دکتر اسمعیل زاده

30/7/89-6 1/7/89

 

خانم دکتر گنجی- آقای دکتر مظفری

آقای دکتر اسمعیل زاده- آقای دکتر بهاری 

15/8/89- 1/8/89

 

آقای دکتر مختاری فر- آقای دکتر مظفری

خانم دکتر گنجی- آقای دکتر بهاری 

30/8/89 -15/8/89

 

آقای دکتر مظفری- آقای دکتر مختاری فر

آقای دکتر بهاری-  خانم دکتر گنجی

15/9/89- 1/9/89

 

آقای دکتر اسمعیل زاده- آقای دکتر مختاری فر

آقای دکتر مظفری- خانم دکتر گنجی

30/9/89- 16/9/89

 

آقای دکتر مختاری فر-آقای دکتر اسمعیل زاده

خانم دکتر گنجی- آقای دکتر مظفری

15/10/89- 1/10/89

 

آقای دکتر بهاری- آقای دکتر اسمعیل زاده

آقای دکتر مختاری فر- آقای دکتر مظفری

30/10/89- 16/10/89

 

آقای دکتر اسمعیل زاده- آقای دکتر بهاری 

آقای دکتر مظفری- آقای دکتر مختاری فر

15/11/89 – 1/11/89

 

خانم دکتر گنجی- آقای دکتر بهاری 

آقای دکتر اسمعیل زاده- آقای دکتر مختاری فر

30/11/89- 16/11/89

 

آقای دکتر بهاری-  خانم دکتر گنجی

آقای دکتر مختاری فر- آقای دکتر اسمعیل زاده

15/12/89-1/12/89

 

آقای دکتر مظفری- خانم دکتر گنجی

آقای دکتر بهاری- آقای دکتر اسمعیل زاده

29/12/89- 15/12/89

 

خانم دکتر گنجی- آقای کتر مظفری

آقای دکتر اسمعیل زاده-آقای دکتر بهاری