برنامه آموزشي گروه داخلي


 

برنامه آموزشي گروه داخلي

بیمارستان امام رضا (ع )

ردیف

ایام هفته

گزار ش

 

صبحگاهی

ویریت بیماران در بخش

راند آموزشی با نترنها واستاژرها

کلاس آموزشی انترنها واستاژرها

کلاس آموزشی دستیاران

راند آموزشی با دستیاران

گراند راند

درمانگاه آموزشی

اتاق عمل

ژورنال کلاب

OPD

CPC

کنفرانس هفتگی

کنفرانس مشترک

توضیحات

انترن واستاژر

دستیاران

1

شنبه

9-8

30/11-9

11.30-10

13-12استازرها

 

8-5/7

غدد

روماتولوزی – گوارش

روماتولوزی – گوارش

-

 

 

 

 

 

2

یکشنبه

5/8-8

 

 

13-12 انترنها

13-12

11.30-10

 

نفرولوژی – غدد – ریه

نفرولوژی – غدد – ریه

-

 

 

 

ریه – روماتولوژی گوارش

 

3

دوشنبه

جلسه رادیولوژی -

=

 

9-8 استاژرها

13-12

11.30-10

روماتولوژی

ریه – گوارش –نفرولوژی

ریه – گوارش –نفرولوژی

-

 

 

 

 

 

4

سه شنبه

9-8

=

 

13-12 استاژرها

 

11.30-10

گوارش

ریه – روماتولوزی

ریه – روماتولوزی

-

 

 

 

غدد- نفرولوژی

کنفرانس مشترک با عفونی

5

چهارشنبه

5/8-8

=

 

13-12 اینترنها

13-12

 

نفرولوژی- غدد – خون  

گوارش

گوارش

-