برنامه آموزشی کارآموزان بخش نفرولوژی

 

برنامه آموزشی کارآموزان بخش نفرولوژی

شنبه : دکترناظمیان

یکشنبه : دکتر نقیبی گراند راند

دوشنبه : درمانگاه

سه شنبه : دکتر زراعتی

چهارشنبه : دکتر شریفی پور

پنجشنبه : دکتر نقیبی و فلو ی کلیه