برنامه روزانه بخش ريه

برنامه روزانه بخش ريه 

ايام هفته

مورنيگ ريپورت

کنفرانس ريه وکنفرانس راديولوژي

درمانگاه ريه

ويزيت آموزشي با استاژرها

برنامه ويزيت درماني با انترنها ورزيدنتها

مشورت ها

 Procedureها

شنبه

دکتر رضايي طلب

 

دکتر اميني

 

هر بيماري هر روز حداقل توسط يکي از استاف بصورت تک به تک يا بصورت تيم دو نفره مسئول تختها ويزيت خواهند شد.

مشورت هايي که بنام هر يک از استاف درخواست شده باشد يا توسط همان همکار انجام خواهد شد و يا به  همکار مسئول مشورت ها در همان روز ارجاع خواهد شد. و مشورت هايي که بدون ذکر نام استاف از بخش ريه درخواست شده باشد. طبق برنامه هفتگي که اول هر ماه به منشي بخش داخلي  داده خواهد شد توسط منشي بخش به همکارمسئول مشورت ها و طبق برنامه  انجام خواهد شد. همکار مسئول مشورت ها در هر هفته هماهنگي لازم با اورژانس جهت ويزيت موارد لازم و انتقال بيماران به بخش داخلي را  نيز انجام خواهند داد .

پروسجرهاي اورژانس بصورت اورژانس و موارد ديگر در ساعاتي که حتي المقدور باساير برنامه هاي آموزشي و درماني تداخل نکند توسط استاف مسئول انجام خواهد شد.

يکشنبه

 

دکتر قاسميه

دکتر رضايي طلب

دکتر احمدي حسيني

دکتر اميني

 

دکتر رضايي طلب

دوشنبه

 

دکتر قاسميه

دکتر رضايي طلب

دکتر احمدي حسيني

دکتر اميني

دکتر احمدي حسيني

-

سه شنبه

دکتر اميني

 

دکتر قاسميه

-

چهارشنبه

دکتر قاسميه

دکتر احمدي حسيني

 

دکتر رضايي طلب

ويزيت آموزشي با استاژرها از ساعت 10-8  در روزهاي که براي کلاس تئوري درساعت 10- 8 برنامه اي اعلام نشده باشد .   

پنج شنبه

 

 

 

دکتر اميني