برنامه روزانه بخش روماتولوژي

برنامه روزانه بخش روماتولوژي 
 

ايام هفته

 

گزارش صبحگاهی

 

ویزیت بخش

 

ویزیت با استاژرها

11 - 9

 

درمانگاه

 

شنبه

 

دکترشریعتی

 

دکتر هاتف

 

 

دکتر هاشم زاده

 

 

دکتر شریعتی

 

يکشنبه

 

دکتر میرفیضی

 

دکتر شریعتی

 

 

دکتر میرفیضی

 

 

جلسه مشترک

 

دوشنبه

 

 

گراند راند

 

   

دکتر هاشم زاده

 

 

سه شنبه

 

دکتر جوکار

 

دکتر میرفیضی

 

 

دکتر جوکار

 

 

دکتر هاتف

 

چهارشنبه

 

دکتر هاتف

دکتر میرفیضی

دکتر هاشم زاده

 

دکتر هاتف

دکتر هاشم زاده

 

دکتر شریعتی

 

 

دکتر جوکار

 

پنج شنبه

 

 

دکتر جوکار

 

 

دکتر جوکار

 

 

دکتر میرفیضی

 

 

دوشنبه ها: جلسه مشترک رادویولوژی

 

پنجشنبه ها : ژورنال با فلو و رزیدنت