برنامه روزانه بخش نفرولوژي

برنامه روزانه بخش نفرولوژی  

ايام هفته

مورنينگ ريپورت

ويزيت بخش

مشاوره ها

درمانگاه

ويزيت دياليز و دياليز صفاقي

ويزيت بخش پيوند

شنبه

دکتر نقيبي

دکتر ناظميان

دکتر زراعتي

-

دکتر ناظميان

دکتر شريفي پور

يکشنبه

دکتر زراعتي

دکتر نقيبي

دکتر زراعتي

دکتر شريفي پور

دکتر ناظميان

دکتر نقيبي

دوشنبه

دکتر نقيبي

دکتر زراعتي

دکتر ناظميان

 دکتر شريفي پور

دکتر زراعتي

دکتر شريفي پور

دکتر ناظميان

دکتر شريفي پور

دکتر زراعتي

سه شنبه

دکتر ناظميان

دکتر زراعتي

دکتر شريفي پور

-

دکتر نقيبي

دکتر زراعتي

چهارشنبه

دکتر شريفي پور

گراند راند

دکتر ناظميان

-

دکتر شريفي پور

دکتر نقيبي

پنج شنبه

-

دکتر ناظميان

دکتر ناظميان

دکتر زراعتي

دکتر زراعتي

دکتر ناظميان

سه شنبه ها :‌ جلسه مشترک نفرولوژي دو مرکز در مرکز امام رضا (ع) برگزار مي گردد.