برنامه آموزشی کارورزی

برنامه بخش‌ها

بیمارستان امام رضا (ع)

جنرال

غدد

ریه

گوارش

روماتولوژی

هماتولوژی-انکولوژی

نفرولوژی

بیمارستان قائم

جنرال

غدد

ریه

گوارش

روماتولوژی

هماتولوژی-انکولوژی

نفرولوژی

برنامه کلاس‌های تئوری