تاریخچه

  تاریخچه بیمارستان امام رضا (ع)  :

بیمارستان امام رضا (ع)، یکیبزرگترین بیمارستانهای شهر مشهد می باشد، احداث این بیمارستان در زمینی به مساحت28/ 5هکتار و زیر بنای 2500 متر مربع در سال 1307 آغاز و تقریبا از سال 1313 تحتنام مریضخانه شاهرضا شروع به فعالیت نمود. در آغاز دارای صد تخت و بخشهای داخلی،جراحی، چشم پزشکی، کودکان، عفونی، زایشگاه، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی،دندانپزشکی و تشریح حیوانات و قسمتهای وابسته بود.

در سال 1354 بر اساس یک توافق نامهآستان قدس اقدام به تهیه مقاوله نامه واگذاری 90 ساله ای نمود که طبق آن قرار دادبیمارستان به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار گردید. از آن تاریخ به بعد بیمارستان بهعنوانیک مرکز آموزشی درمانی تحت نظارت دانشگاه فعالیت نموده است . طبق آمارهای موجود تعدادکل تخت های بیمارستان در آن سالها به 363 تخت افزایش یافته بود.

دراوج شکل گیری انقلاب شکوهمنداسلامی در سالهای 1357 و 1356 به زعامت ولایت فقیه و فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی (ره) این بیمارستان نیز در ردیف یکی از پایگاهها و مراکز مبارزه با رژیم ستم شاهیقرار گرفت. بطوریکه در سال 1357 بسیاری از علما و روحانیون مبارز خراسان از جملهرهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آبت الله خامنه ای نیز در جمع علما متحصن در مجتمعآموزشی حضور داشتند و به هدایت و رهبری امت بپا خواسته خراسان و جامعه دانشگاهی میپرداختند. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357 نام شاهرضا از عنوان اینبیمارستان حذف گردید و نام مقدس و منور امام رضا (ع) مزین شد.

 مشخصات بیمارستان امام رضا (ع)   :

در حال حاضر بیمارستان امام رضا (ع)با داشتن 856 تخت بعنوان یک بیمارستان جنرال و درجه یک در ردیف یکی از بزرگترینمراکز عمده آموزشی ودرمانی سطح کشور قرار دارد. بطوریکه این مرکز علاوه بر درمانبیماران مراجعه کننده بعنوان یک پایگاه تحقیقات آموزش پزشکی و یک مرکز تعلیم وتربیت دانشجویان و دانشجویان رشته های پزشکی در سطح تخصصی و فوق تخصصی می باشد وهمه ساله تعدادی استاژر، انترن و رزیدنت تحت نظر روسای بخشهای مختلف این بیمارستانتحت آموزشهای علوم بالینی قرار می گیرند.

پوشش درمانی این بیمارستان نیزبسیار وسیع می باشد درمانگاه و بخشهای اورژانس در مجتمع درمانگاهی این بیمارستانقرار دارد که بصورت شبانه روزی با حضور پزشکان داخلی و جراحی در ارائه خدمات درمانیبه مراجعین فعال است.

در این بیمارستان علاوه بر دارابودن مجتمع درمانگاهی بخشهایی نیز بمنظور بستری نمودن بیماران نیازمند وجود دارد. ضمنا بخشهای پاراکلینیکی این بیمارستان نیز مشتمل بر بخشهای رادیولوژی وپزشکی هسته ای، سی تی اسکن، آزمایشگاههای تخصصی مرکزی، فیزیوتراپی و ادیومتری است کهدرارتباط با امور تشخیصی -درمانی بیماران انجام وظیفه می نمایند.

  اقدامات تخصصی و فوق تخصصی خاص:

 Ø     آندوسکوپي هاي دستگاهگوارش،بيوپسي هايکبد،معده, روده،برداشتپوليپ با دستگاهآندوسکوپي ERCP

 Ø      مرکز تحقيقات بيماريهايکبدي, بيوپسي کليه, پيوند کليه, آسپيراسيون و بيوپسي مغزاستخوان

 Ø      شيمي درماني بستري وسراپايئ، الکتروفورزهموگلوبيني, تشخيص سرطان خون ، مرکز تحقيقات روماتولوژي، درمانبيماريهاي روماتولوژيک

 Ø      بيوپسي سوزني تيروئيد،الکتروفورزپروتئين سرم,  درمان بیماری های آندوکرين، بيوپسي ترانس برنشيال ريه،بيوپسي پلور، تست هاي تشخيصي ريه

 امکانات کلینیکی وپاراکلینیکی خاص: 

Ø      انواع آندوسکوپي ها, ERCP, الکتروفورزپروتئين, بيوپسي مفصل, مطالعه و گزارش آسپيراسيون مغز استخوان, تزريقات داخل مفصل, دياليز, پلاسما فرزيس, پيوند کليه, درمان مسموميت هاي مختل

بیمارستان قائم:

بيمـارستــان قائم(عج) حدوداً درشمال غرب حرم مطهر حضرت رضا (ع) ودر منطقه اي به نام احمدآباد سابق مشهد واقعگرديده است . حدود جغرافيايي آن از شمال به خيابان احمد آباد و از جنوب به خيابانكوهسنگي و از شرق به هنرستان شهيد بهشتي و از غرب به خيابان پرستارمنتهي مي گردد .
مساحت اين بيمارستان درابتدا 20000  متر مربع بوده است . عمليات ساختماني آنازسال1339 آغازشد و درسال 1346 ،7000 مترمربع ساختمان جهت راه اندازي كلينيك هايبيمارستان آماده گرديد . سپس درسال 1350 بخشهاي مختلف بيمارستان در 6 طبقه ( 4 طبقهفوقاني و 2 طبقــه تحتـانـي ) مـورد بهـره بـرداري قـرارگـرفت . در سال 1353بيمارستـان كوچكـي كـه در جـوار آن  بـود خـريـداري و بـه بيمارستان قائم (عج)افزوده شد .

امکانات موجود در بیمارستان عبارت است:

پاراکلینیک:
برونکوسکوپی، اوديومتری، فيزيوتراپی، آزمايشگاهها( پاتولوژی، سيتولوژی  ميکروب شناسی، بيوشيمی، خون شناسی، انگل وقارچ شناسی، سرم شناسی، هورمون شناسی، ايمونولوژی  ژنتيک، آزمايشگاه اورژانس)، بخش راديولوژی، سونوگرافـی، پزشکی هسته ای ، آنژيوگرافی، راديوتراپی،آندوسکوپی، اکوکارديوگرافی، کاتتريسم ،تراکم استخوان,تست ورزشCT Scsn . MRI. EMG،     ECGاکوداپلر